Close

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.uzasnedekorace.cz
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“),
fyzické osoby Ing. Pavlína Dostálová, s bydlištěm Hobzíkova 100/3, 746 01 Opava, identifikační číslo: 02304554, zapsané v živnostenském rejstříku, kontaktní telefonní číslo +420739981430, adresou pro doručování elektronické pošty jirrka@email.cz.
upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, tedy smlouva uzavřená distančním způsobem mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.uzasnedekorace.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)
1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, ale nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednání zboží v rámci své ekonomické činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1. 4. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1. 5. Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1. 6. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 OZ se nepoužije.
1.7. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího, která zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, smlouva nevznikne.
1.8. Kupní smlouva při takto prováděném způsobu nákupu se uzavírá v českém jazyce okamžikem odeslání objednávky a bankovním převodem požadované finanční částky ze strany kupujícího na účet prodávajícího. Prodávající po obdržení objednávky a následně i finanční částky potvrdí kupujícímu neprodleně elektronickou poštou a sms, a to na adrese elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, telefonicky apod.).
Pokud je zboží již vyprodáno, prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím komunikace na dálku.
1.9. Různé druhy zboží jsou objednávány od jiných dodavatelů, přičemž každý druh zboží je dodáván samostatně. Více druhů zboží nebo větší množství zboží je dodáváno ve více zásilkách s odlišnou dobou dodání.
1.10. Předpokládaná doba dodání od oznámení odeslání jsou 3 pracovní dny. Tuto dobu dodání nemůže poskytovatel webu garantovat, jedná se pouze o orientační údaj.
1.11. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat zboží. Může být i zkresleno nastavením monitoru.
1.12. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
1.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Cena zboží a platební podmínky
2. 1.  Prodávající požaduje uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující je povinen uhradit před dodáním zboží dle kupní smlouvy cenu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
2.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu zboží je splněn okamžikem připsání celé příslušné částky na účet prodávajícího.
2.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad-fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou kupujícím.
2.4. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující.
3. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
3.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který může kupující využít.
3.2. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy písemně informovat o tomto prodávajícího.
Odstoupení od smlouvy může prodávající zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
3.3. V případě, kdy kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, musí být zasláno nebo předáno prodávajícímu do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy.
3.4. Prodávající při odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, tedy bezhotovostně.
Jiným způsobem vrátí prodávajícímu peněžní prostředky pouze tehdy, když s tím kupující souhlasí, a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, poškození vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a to v případě pokud platí, že od smlouvy může odstoupit kupující. Prodávající za této podmínky může také odstoupit od smlouvy kdykoliv až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
3.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
4. Dodání zboží
4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající.
4. 2. Je-li podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.
 4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem převzetí kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci z důvodu porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
4. 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným doručováním zboží.
4. 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, pokud budou vydány.
5. Odpovědnost za vady
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
5. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména:
a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží obvykle používá
c) zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
5.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího.
5. 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
5. 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
6. Ochrana osobních údajů
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. 2.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o obchodních sdělení prodávajícímu.
6.3. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn je měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
6.4. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.Ostatní ustanovení
7.1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, číslo telefonu 296 366 360, email: adr© coi.cz, bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
7.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se nepodařilo s prodávajícím spor vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
7.3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europe.eu/consumers/odr/.
7.4. Kupující se může obrátit o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz.
7.5. Prodávající se zavazuje usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, za předpokladu, že je kupující neodmítne.
7. 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
7. 7. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
7.7. V případě rozhodného práva se vzájemné spory budou řešit na základě českého práva.
7.9. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.